O nas

Broker ubezpieczeniowy pośredniczy między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym przy zawieraniu umów i obsłudze wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem oraz reprezentuje Klienta w tych relacjach.   Nie jest to agent, który reprezentuje określoną firmę ubezpieczeniową i działa w jej imieniu, ale niezależny i niezwiązany z żadnym konkretnym ubezpieczycielem pośrednik.  Rola brokera polega na przedstawieniu Klientowi wielu propozycji, z różnych towarzystw oraz doradztwie przy wyborze najkorzystniejszej z punktu widzenia interesu Klienta.  Broker jest specjalistą  w zakresie ubezpieczeń mającym możliwość współpracy ze wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi działającymi na rynku.  W jego kompetencjach jest zawieranie umów zarówno w oparciu o standardowe produkty jak również negocjowanie dla swoich klientów specjalnych warunków.

Szczegółowo zakres kompetencji oraz obowiązków brokera reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z którą:

Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Działalność brokerska polega na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej (…), polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Biuro Usług Brokerskich Krzysztof Chechliński zostało utworzone w 1997 roku. Założycielem i właścicielem Biura jest Krzysztof Chechliński, z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Śląskiej. Ukończył Studia Podyplomowe w dziedzinie ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie.  Posiada licencję na prowadzenie działalności brokerskiej nr 46/96. Od początku działalności jest Członkiem Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.